header
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform ผ่านช่องทาง Line official Teen club และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันที่ 7 เมษายน 2564 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และผู้แทนจากกลุ่มงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform ผ่านช่องทาง Line official Teen club และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายแพทย์มนัส  รามเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform โดยผ่าน Line official Teen club ให้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล ความรู้ในด้านสุขภาพ สุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้แก่วัยรุ่นและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ 11  2 คน คือ นางพจณา  โชโชลและ 

นางสาวปรียานุช  มณีโชติ  เข้าร่วมประชุม


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...