header
เรื่อง : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพปี2564

ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ “การยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ปี 2564วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.30 น. กลุ่มภารกิจงาน HLO - HPC11 ร่วมกับ ทีมนำคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ต้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 11 ตามโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ต้านสุขภาพ’' มี 2564  ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสิริธรรมนคร ศูนย์อนามัยที่ 11 โดยมี นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นประธานเปิดการประชุบ พร้อมนำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนคุณธรรม แล:ต่อต้านทุจริต กรมอนามัย ประกาศนโยบายองค์กรรอบรู้ต้านสุขภาพ เป้าหมายแล:ทิศทาง ศูนย์อนามัยที่ 11 เสริมพลัง สร้างพลังใจ ยกระดับความรอบรู้ต้านสุขภาพ มี 2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 11 ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

หัวข้อบรรยาย

-    What the HLO โดย นางหทัยรัตน์ วีระนรพานิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ ต้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 

-    บรรยายสถานการณ์กลุ่มวัยและสิ่งแวดล้อม Today & NEXT STEP โดย ทีมนำ HLO

-    ฝึกปฏิบัติ การสร้างแผนผังทางปัญญา การยกระดับความรอบรู้ต้านสุขภาพ โดย นางอรพรรณ ภัคมนตรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 11

-    นำเสนอทิศทางแผนผังทางปัญญา โดย ทีมนำ HLO และตัวแทน Cluster

   จากการเข้าร่วมประชุมทำให้เจ้าหน้าที่ที่เจ้าร่วมประชุมมีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้แก่สมาชิกทีม


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...