header
เรื่อง : พัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลเด็กวัยเรียนและเยาวชนแก่ผู้ปกครอง

โครงการพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลเด็กวัยเรียนและเยาวชนแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง   วันที่ 1 มีนาคม 2564 

เป้าหมายพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสวย จำนวน 25 คน เปิดการพัฒนาทักษะโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกเจริญ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกเจริญ ฯ ( เปิดห้องเรียนพ่อแม่ สื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกกับลูกหลาน )

       บรรยากาศในการจัดกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์  ผ่านกิจกรรมต่างๆ หลากหลายด้าน  เป็นการชวนคิด ทบทวน เพื่อพัฒนา การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว การสื่อสาร เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ของลูกหลานวัยรุ่น  มุมมองชวนให้คิด  พบว่า ส่วนใหญ่ยอมรับว่าที่ผ่านมา พ่อแม่ผู้ปกครองจะคาดหวังให้ลูกหลานวัยรุ่นปรับตัวเข้าหาพ่อแม่  และสิ่งที่พ่อแม่ ปฏิบัติ เพื่อคาดหวังให้ลูกเป็นคนดี มีความรักความห่วงใย แต่กลับผลักใสให้วัยรุ่นไม่อยากสื่อสารหรือสร้างสัมพันธภาพกับพ่อแม่ผู้ปกครอง  ไว้วางใจเพื่อนมากกว่า  สนใจ โซเชียล มีพฤติกรรมไปในด้านที่เสี่ยงต่อเรื่องเพศ. สารเสพติด. ติดเกมส์มือถือ  ไม่ชอบช่วยเหลืองานบ้าน  คิดว่าบ้านไม่น่าอยู่  และสิ่งที่พ่อแม่ได้สะท้อนออกมาที่ปฏิบัติต่อลูกบ่อยๆ คือ

-การบ่นมากกว่าคำสอน

-บรรยากาศภายในบ้านขาดสัมพันธภาพที่ดี 

- สื่อสารกับลูกไม่ได้

-เปรียบเทียบลูกกับผู้อื่น

-ปกปิดในบางเรื่อง คิดว่าค่อยเรียนรู้ เช่น พัฒนาการทางด้านร่างกายที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกทางเพศ การกระทำ

-ไม่รับฟังลูกคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ

-คาดหวังในตัวลูกในสิ่งที่ตัวเองขาด หรืออยากให้เป็น____ล้วนแต่เป็นความรักความหวังดีกับลูกทั้งสิ้น แต่ลูกหลานกลับมองเห็นพ่อแม่ ไม่น่าไว้วางใจ  เด็กจะออกนิกบ้านมีเพื่อนที่ยอมรับฟังทุกอย่าง ไม่ขัดใจ 

         จากการการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในวันนี้  ในบางช่วงบางกิจกรรมได้ข้อคิดข้อสรุปที่ดี  สะท้อนมุมมอง ได้ คิดได้ และเรียนรู้ว่า พ่อแม่ควรจะเป็นคนปรับตัวเข้าหาลูก. รับฟังมากขึ้น ไม่บ่น 24 ชั่วโมง  สร้างสัมพันธภาพที่ดี เช่นการสนใจ

การสัมผัส การกอดลูก  จะนำไปปฏิบัติ ค่อยๆปรับเปลี่ยน

        Next step โดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสวย ตำบลโคกเจริญ วางแผนจัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนพ่อแม่ จำนวน 3 รุ่น ปลานเดือนพฤษภาคม 2564 โดยใช้งบประมาณ ของ โรงเรียน 1 รุ่น เนื่องจาก ประสบการณ์ระบบการช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  และคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดี  ไม่เป็นแบบเดิมๆ ที่อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ระบบการช่วยเหลือนักเรียนในยุคนี้

       ขอขอบคุณ

-องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

-สสจ.พังงา / สสอ.ทับปุด / รพ.ทับปุด

-ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสวยและผู้ปกครอง

-มูลนิธิแพธ ทู เฮลท์ ( p2h )

-บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

-สสส.

-ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช   


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...