header
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหาร(คณะกรรมการสงเคราะห์)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร  ( คณะกรรมการสงเคราะห์ )

ครั้งที่ 1 / 2564  วันที่ 13  มกราคม 2564

ณ  ห้องประชุมสถานพินิจ ฯ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

       ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์  นายแพทย์กมล  พฤกษ์วิวัฒน์

        ผู้อำนวยการสถานพินิจ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  นางโสภา เย็นแจ่ม

สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  17  คน

      ความพร้อมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  โควิด 19 ในมาตรการนี้ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   ทั้งบุคลากร  และเด็กที่ต้องโทษ  ในช่วงระยะเวลานี้ทางสถานพินิจจะปรับกิจรรมต่างๆ  ให้มีความสอดคล้องกับมาตรการของรัฐ  และป้องกันการแพร่ระบาด  ได้เชิญคณะกรรมการ  มาร่วมคิดประเด็น  ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหาร และ งานแรกรับ  ในการนำเสนอกิจกรรมที่ยังคงดำเนินการ  แบบ New Normal ในด้านความรู้  ฝึกอาชีพ

คุณธรรม   จริยธรรม  และกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ

- รูปแบบการให้เครือข่ายเข้ามาให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานควบคุม สถานพินิจ และคุ้มครองเด็ก โดยผ่านระบบ Video Conference  กิจกรรมที่ต้องดำเนินการคือ

วันที่   18  กุมภาพันธ์  2564   กิจกรรมชมรม  To Be  Number  One

วันที่  25  กุมพาพันธ์  2564  กิจกรรมวันมาฆบูชา

ส่วนกิจกรรมเร่งด่วน  คือกิจกรรมการล้างมือ  การใช้ เจลล้างมือ   โรงครัวที่ถูกสุขลักษณะ   เนื่องจากเด็ก ๆ  ต้องรับผิดชอบภาชนะการรับประทานอาหาร และดูแลความสะอาดของโรงครัวด้วย   ศูนย์อนามัยที่ 11  โดยขอความร่วมมืองานอนามัยสิ่งแวดล้อม   ในการเข้าไปร่วมกิจกรรม  โดยทำหนังสือผ่านมาทางระบบ  ในสัปดาห์หน้า ( ช่วงวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 )  และตามด้วย  การใส่ แมส  ที่ถูกวิธี  โดยนายแพทย์ กมล  พฤกษ์วิวัฒน์  ( สัปดาห์วันที่ 25-29 มกราคม 2564 )  และจะจัดโปรแกรม  ในสัปดาห์ต่อๆ  ไป  และการเสนอแนะทั่วๆ  ไป และในภาพรวมทั่วไปบุคลากร  และ วัยรุ่นและเยาวชนที่อยู่ในสถานกักขัง   ไม่มีการติดเชื้อกทั่วประเทศ


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...