header
เรื่อง : ประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรศูนย์อนามัยที่11

ประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 รุ่นที่ 1

 

     วันที่  20  มกราคม  2564  เวลา 10.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศิริธรรม  ตัวแทนกลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ มุมมองการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านดิจิทัล และบุคลากรได้รับรู้ มีความเข้าใจและพร้อมปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ      โดยเนื้อหาประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้งาน Google form โดย นายธชนรรทน์ ตั้งตรีตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และการบรรยายเรื่อง การคำนวณอย่างง่ายและฟังก์ชั่นเบื้องต้น Microsoft Excel พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้งานโดย นางสาวลัลน์ณภัทร ดีดาษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...