header
เรื่อง : ประชุมความร่วมมือในการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดโควิด19ระลอกใหม่

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นเข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19ระลอกใหม่ในวันที่7/1/64 เวลา 13.30น.-16.00น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมดีงนี้1.ผู้รับผิดชอบโครงการ RSA2.นายแพทย์วรชาติ มีวาสนา สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลนครราชสีมา3.ตัวแทนสายด่วน 16634.ตัวแทนกลุ่มท่าทาาง5.ตัวแทน Women Health Women6.ตัวแทนศูนย์อนามัยต่างๆประกอบด้วยศูนย์อนามัยที่11ตัวแทนภาคใต้ ศูนย์อนามัยที่6ตัวแทนจากภาคตะวันออก ศูนย์ นามัยที่2ตัวแทนจากภาคเหนือ7.ตัวแทนจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือแนวทางในการส่งต่อบริการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิดครั้งแรกมีบทเรียนจากการดำเนินงานการส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของศูนย์อนามัยที่11และมีบางจังหวัด Lockdown คือจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมมืิกับเครือข่าย RSAและโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางโดยใช้ระบบSocial ในการส่งต่อติดต่อสื่อสารด้วยความรวดเร็วใช้ใบนัด Online และใส่ชื่อแพทย์และผู้ประสานให้ชัดเจนทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวขึ้นกับการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัดด้วย


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...