header
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานโครงการอาสาพัฒนาเครือข่ายบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย  ประชุมคณะทำงานโครงการอาสาพัฒนาเครือข่ายบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศให้กับวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยการสนับสนุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อพัฒนาหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้กิดเครือข่ายการส่งต่ออย่างเป็นระบบ โดยโครงการจะสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663  และ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยร่วมกันทำงานกับคณะทำงานเพื่อพัฒนา ___การจัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อบริการ วางแนวทางกิจกรรมความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด และการดำเนินงาน ร่วมกับกรมอนามัย

        คณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ประสานเครือข่าย RSA เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ที่ทำงานด้านปรึกษาส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ สายด่วน 1663 ผู้รับผิดชอบงานยุติการตั้งครรภ์กรมอนามัย รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ

        เป้าหมาย

1.เกิดเครือข่ายส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพอย่างน้อย 3 เขต ( จาก 4 เขตสุขภาพ  เขตสุขภาพที่ 11 นำร่องไปแล้ว )

2.จำนวนหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ เพิ่มขึ้นโดยรวมร้อยละ 10  ( ปัจจุบัน 34 จังหวัด ขยายไปเป็น 38 จังหวัด )

3.เครือข่ายอาสา RSA  ได้นำประสบการณ์บริการไปใช้ร่วมพัฒนาแนวปฏิบัติและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการยุติการตั้งครรภ์ในส่วนกลางประธานโดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย  นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  ตัวแทนสายด่วน 1663 , RSA 

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...