header
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นเข้าร่วม สรุปการจัดประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่ ครั้งที่1/2564 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30น.-12.00น. ณ ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น3 ศาลากลางจังหวัด สถานการณ์ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับประเทศปี2562 อัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14ปีต่อประชากรหญิงอายุ10-14ปีเท่ากับ1.1

อัตราการคอดของหญิงอายุ15-19ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19พันคนเท่ากับ26.85

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นต่ำกว่า20ปีเท่ากับร้อยละ12.5

ร้อยละการคุมกำเนิดกึ่งถาวรโดยอย่าใังคุมกำเนิดในหญิงอายุน้อยกว่า20ปีเท่ากับร้อยละ77

สถานการณ์การส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยจำนวน19 รายไม่มีภาวะแทรกซ้อน

เป็นปฏิบัติตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

-ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดโดยงบประมาณจากศูนย์อนามัยที่ 11

-ประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภู ในวัยรุ่นระดับจังหวัดงบประมาณสำนักสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

-ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานตามโครงการระดับจังหวัดโดยทีมงานวัยรุ่นระดับอำเภอและโรงพยาบาลใช้งบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

-อบรมการสื่อสารเรื่องเพศกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระหว่างจังหวัดอำเภอ งบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

-อบรมนักเรียนแกนนำเรื่องการสื่อสารเรื่องเพศจังหวัดร่วมกับอำเภอโดยงบประมาณกองทุนคุ้มครองเด็กพม.จังหวัดกระบี่

-อบรมครู กศน. เรื่องเพศศึกษาจังหวัดร่วมกับอำเภอโดยงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

-ให้ความรู้ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเรื่องการสื่อสารเรื่องปิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

-แต่ละหน่วยงานเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงานดังนี้แผนของ พ.ม.จ. กระบี่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่

-สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่สภาวัฒนธรรมกระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เทศบาลกระบี่เทศบาลตำบลลำทับวิทยาลัยเทคนิคกระบี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่

และทานการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะการเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกันโดยให้สภาเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานชื่นชมตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนที่กล้าแสดงความคิดเห็นในมุมมองเกี่ยวกับเรื่อง-การแก้ไขปัญหาของวัยรุ่นการเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวัยรุ่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

-อบรมการสื่อสารเรื่องเพศกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระหว่างจังหวัดอำเภอประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

•อบรมนักเรียนแกนนำเรื่องการสื่อสารเรื่องเพศจังหวัดร่วมกับอำเภอโดยงบประมาณกองทุนคุ้มครองเด็กพมจังหวัดกระบี่

•อบรมครู ก.ศ.น.เรื่องเพศศึกษาจังหวัดร่วมกับอำเภอโดยงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

•ให้ความรู้ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเรื่องการสื่อสารเรื่องเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

•แต่ละหน่วยงานเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ดังนี้  แผนของ พ.ม.จ.กระบี่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่

•สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สภาวัฒนธรรมกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่ เทศบาลกระบี่  เทศบาลตำบลลำทับ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ประธานการประชุม  ได้ให้ข้อเสนอแนะ การเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกันโดยให้สภาเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน  ชื่นชม ตัวแทนประธานการประชุม  ได้ให้ข้อเสนอแนะ การเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกันโดยให้สภาเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน  ชื่นชม ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนที่กล้าแสดงความคิดเห็นในมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่น การเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวัยรุ่น


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...