Activity HPS

โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS Health Literate school)

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ” เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 และ 42 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต๒ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทาง/นโยบายด้านสุขภาพกับการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข การทดลองใช้โปรแกรมการประเมินตนเอง และการฝึกปฏิบัติการประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข