การทดสอบสมรรถภาพทางกายในวัยเรียน

620500000003-1

แบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับปร …