กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดน้ำท่วม!!

ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดน้ำท่วม!!

ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดน้ำท่วม!! 2.) หลักเลี่ยงการขับรถ 3.) […]

Read Me Leave comment

งานวิจัย ศอ.11 ปีงบประมาณ 2561

1.พัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดก […]

Read Me Leave comment

เอกสารสรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เอกสารสรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 […]

Read Me Leave comment

แผนปฏิบัติการกลุ่มงานภารกิจยุทธศาสตร์และสนับสนุนเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการกลุ่มงานภารกิจยุทธศาสตร์และสนับสนุนเขตสุขภาพ  ปีงบปร […]

Read Me Leave comment

แบบฟอร์มสรุปนิเทศงาน ตก.1,2,3

แบบฟอร์มสรุปนิเทศงาน ตก.1 , 2 และ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

Read Me Leave comment

HAPPEN Scoring

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค (PP […]

Read Me Leave comment

กระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 11

กระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 11 ไฟล์นำเสนออธิบดีก […]

Read Me Leave comment

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. […]

Read Me Leave comment

Action plan

Action plan : กลับสู่หน้าหลัก

Read Me Leave comment

สถานการณ์ KPI เดือน ตุลาคม

สถานการณ์ KPI เดือน ตุลาคม

สามารถดาวโหลดได้ที่ >>>  คลิกดาวโหลด

Read Me Leave comment