โครงสร้างองค์กร

♠ผังโครงสร้างองค์กร>> “กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม”

enstruc

 

♠ทีมงานวิชาการ

env1

env3

♣ทีมงานภาคสนาม(การจัดการขยะและสวน)