คู่มือ-เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือ-เอกสาร การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11

ประกอบด้วย

(1)  สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

(2)  สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

  • การสุขาภิบาลอาหาร
  • การสุขาภิบาลน้ำ

(3)  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)

  • การประเมินความเสี่ยงสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(4)  กฎหมายสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค

(5)  อุบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน

 

มาตรฐานที่ให้การรับรอง ประกอบด้วย

  1. มาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหาร ประกอบด้วย CFGT(แผงจำหน่ายอาหาร/ร้านอาหาร/โรงอาหาร/โรงครัว/การจัดบริการอาหารในโรงแรม), CFGT+, ตลาดสดน่าซื้อ, ตลาดนัดน่าซื้อ
  2. มาตรมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลน้ำ ประกอบด้วย ประปาดื่มได้
  3. มาตรฐานด้านการสุขาภิบาลทั่วไป ประกอบด้วย HAS
  4. มาตรฐานด้านการสุขาภิบาลสำหรับองค์กร ประกอบด้วย EHA, GREEN, HWP

โดยมีขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานดังนี้

std-process