กฎหมายการสาธารณสุข

กฎหมายการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1.พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

2.กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง ที่ออกตาม พรบ.การสารธาณสุข พ.ศ.2535

3.คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข

4.คู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้อง

5.กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง