โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่11(Under construction)

ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(กพด.) ซึ่งดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูล และประเมินสถานการณ์การบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริโภคภายในโรงเรียน ตลอดจนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 11 มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในโครงการ กพด.ทั้งสิ้น 20 แห่ง แบ่งเป็น

  1. รร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.41 จำนวน 4 แห่ง
  2. รร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.42 จำนวน 11 แห่ง
  3. รร.ตชด.สังกัด สพฐ จำนวน 3 แห่ง
  4. รร.ตชด.สังกัด อบจ. จำนวน 1 แห่ง
  5. โรงเรียนในโครงการ กพด. สังกัด กสน. จำนวน 1 แห่ง

 

>>ผลการดำเนินงานปี 2562

 

>>ผลการดำเนินงานปี 2561

 

>>ผลการดำเนินงานปี 2560