การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

คู่มือการจัดบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล(ทั้งในส่วนของกรมอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)