Start up PP excellence “Like HAPPEN” @อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีฯ

pp_ron-1

Start up PP excellence “Like HAPPEN” @อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีฯ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะเยี่ยมสำรวจสถานการณ์ PP Excellence เขตสุขภาพที่11 นำโดย นางสาโรช สิมะไพศาล ที่ปรึกษาศูนย์อนามัยที่11 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ อำเภอร่อนพิบูลย์ โดยมี นายแพทย์พีระ คงทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ และคณะ ได้ให้ข้อคิดในการดำเนินงานการพัฒนาระบบPP ที่ผ่านมาดังนี้

1 ) ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร เน้นการสร้างความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมบทบาทของ อปท. เป็นองค์กรสนับสนุน และสร้างมูลค่าเพิ่มแกนนำผู้สูงอายุ มีชมรมผู้สูงอายุเทศบาลร่อนพิบูลย์เป็นต้นแบบการเรียนรู้ ทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการปรับเปลี่ยนและดูแลสุขภาพตนเอง ที่ออกแบบให้มีความสนุกสนานถูกใจสมาชิก และระบบการสื่อสารด้วยLine Technology ทำให้แนวโน้มผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม เพิ่มมากขึ้น เกินร้อยละ 96 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง มีระบบดูแลต่อเนื่องระยะยาว มี FCT ที่เข้มแข็ง และ มีCare Manager และ Care giver ครอบคลุมเพียงพอ
2 ) ระบบการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. โดยใช้วิธีการเสริมพลัง เรียนรู้ร่วมกัน คืนข้อมูลสู่ชุมชน และให้คำปรึกษา เป็นกระบวนการหลัก ส่งผลให้ อสม. เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชนที่มีสมรรถนะสูง กล้าคิด วิเคราะห์ สามารถวางแผนงานโครงการ ประสานแหล่งทุนจากท้องถิ่น ประเมินและสรุปผลงานได้ด้วยตนเอง นับเป็นแบบอย่างการสร้าง Health Leader
3 ) ความท้าทาย : ใช้กลไก DHB พัฒนาร่อนพิบูลย์ สู่ อำเภอสุขภาวะ ตามแนวทาง Nakhonsi Model และ ปฎิญญาศรีวิชัย : HAPPEN ใช้จุดแข็งของ อปท. , Health Leader และ Health Team เป็นต้นทุนทางสังคมในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

pp_ron-0

ประเด็นการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์สุขภาพ

>อัตราการป่วยด้วยโรคอุจจารระร่วงและอัตราป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชยังสูงกว่าระดับจังหวัด เขต และประเทศ >อัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ น้อยกว่าระดับจังหวัดและประเทศ แต่มากกว่าระดับเขต
> อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและมีอัตราสูงกว่าระดับจังหวัด และเขต แต่น้อยกว่าระดับประเทศ
> เหตุรำคาญ : ภาพรวมเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ ไม่มีข้อมูล สำหรับเรื่องร้องเรียนจากเหตุรำคาญของโรงพยาบาลไม่มี ส่วนข้อร้องเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอไม่มีข้อมูล

กระบวนการดำเนินงาน/คุณภาพ

รพ. ผ่าน GREEN ระดับดี ซึ่งจะพัฒนาต่อในระดับดีมาก รพ.มีทีมคณะกรรมการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทุกกลุ่มงานเป็นคณะกรรมการ มีการประชุมและสรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน
> ระบบการสื่อสารของเครือข่ายมีการใช้ระบบ Line ในการรายงานผลการดำเนินงาน
> ระบบข้อมูลยังไม่ได้เป็นแบบ online แต่มีการบันทึกข้อมูลใน computer ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น word excel เป็นต้น
>มีระบบเฝ้าระวังของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของ รพ. ซึ่งมีการตรวจคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสีย น้ำบริโภค และอาหารปลอดภัยจากโรงครัว
> ระบบการติดตามกำกับมีคณะกรรมสิ่งแวดล้อมของ รพ. ที่มีทุกกลุ่มงานเข้าเป็นคณะกรรมการ ซึ่งจะมีการรายงานทุกเดือน

ปัญหา/อุปสรรค

ประเด็นปัญหาอยู่ที่คราบหินปูน ซึ่งน้ำดิบของ รพ.มีปริมาณหินปูนซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ แต่เป็นปัญหาสะสมที่หินปูนดังกล่าวเกาะติดบริเวณโถและอุปกรณ์ที่สัมผัสเป็นเวลานานๆ ซึ่งกำลังหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง สสจ.นศ., ศอ.11 และ รพ.ร่อนพิบูลย์

ผลงานเด่น

รพ.ร่อนพิบูลย์มีการปลูกผักปลอดสารพิษภายใน รพ. เพื่อเป็นสินค้าจำหน่ายให้กับ จนท.และผู้ที่สนใจมาซื้อได้ และผักดังกล่าวยังนำไปจัดทำอาหารประจำวันให้กับผู้ป่วยเพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงครัวได้อีกทางหนึ่ง

<<ขอขอบคุณโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์และเครือข่าย>>

Related posts