Start up PP Excellence @ อำเภอท่าศาลา นครศรีฯ

pp4-1

Start up PP Excellence @ อำเภอท่าศาลา นครศรีฯ

7 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์อนามัยที่11 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอท่าศาลา พบว่า

1 ) ระบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร มีความโดดเด่นสามารถเป็นแบบอย่างให้พื้นที่อื่นได้ ด้วยการจัดระบบ การเฝ้าระวัง การแก้ไข การส่งต่อสู่ชุมชนอย่างไร้รอยต่อ ทั้งภายใน รพ / รพสต และภายนอก ร่วมกับภาคีสุขภาพอื่นๆ อาทิ อปท, ผู้นำท้องถิ่น อสม รวมถึง มหาวิทยาลัย และ พม. ส่งผลให้สถานะสุขภาพผู้สูงอายุมีดีกว่าค่าเฉลี่ย ระดับจังหวัด และเขตสุภาพ ที่ 11 อย่างมีนัยยะทางสถิติ

2 ) ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ

2.1 FCT ที่เข้มแข็งทุกระดับโดยเฉเพาะที่ รพสตบ้านสาขา ที่มี อสม มีจิตสาธารณะ สูงและความเป็นผู้นำตามธรรมชาติ

2.2 กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม โดยการสร้างเวทีคืนข้อมูลเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความตระหนักรู้ แก่ภาคีสุขภาพและประชาชน โดยเฉพาะการใช้ Line Technology นำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร

3 ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีภาวะผู้นำสูง ทั้งระดับ รพ และ รพสตโดยเฉพาะ นพ. กิตติ รัตนสมบัติ ผอ.รพ. ท่าศาลา เป็นแบบอย่างในความมุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็น Role model ในการทำงาน และ Health Leader ที่ทรงคุณค่า

4 ) ความท้าทาย จากความสำเร็จ การจัดระบบการดูแล ผู้สูงอายุ ครบวงจร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาในมิติ อื่นๆ โดยเฉพาะการใช้ช่องทาง DHB และใช้ เทคโนโลยี่ การสื่อสาร online เป็นเวที สร้างนโยบายสาธารณะ และแสวงหาความร่วมมือ จากภาคีเครือข่าย. เพื่อข้ามก้าวมิติสุขภาพ สู่คุณภาพชีวิต เพื่อประกันคุณภาพ สุขภาพประชาชนและ ต้นแบบระบบการพัฒนา PPExcellence ที่ยั่งยืน

ขอขอบคุณ ทีมงาน สาธารณสุข และภาคีสุขภาพ อำเภอท่าศาลา
ที่ร่วมสรรสร้างสิ่งๆดีๆ แก่สังคม คนท่าศาลา

Related posts