5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน (Phuket Say No To Foam)

image_6de4f06

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมจัดบูธนิทรรศการรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน (Phuket Say No To Foam)

ทั้งนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ต ปี 2560 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยในปี 2560 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNEP:United Nations Environment Programme) ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ประเทศแคนาดา และกำหนดคำขวัญสิ่งแวดล้อมโลก คือ Connecting People to Nature มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เชื่อมโยง และเข้าหาธรรมชาติมากขึ้น

     โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน และนางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ต้อนรับ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชน จัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลที่มีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน และมอบเกียรติบัตรแก่โรงแรมที่มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA อย่างต่อเนื่อง มอบตะแกรงขยะรีไซเคิล และตู้ขยะอันตราย ให้กับผู้แทนชุมชน โรงเรียน เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล นิทรรศการของศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย และเปลี่ยนขยะรีไซเคิล-หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย โทรศัพท์มือถือเก่า แลกต้นไม้ (500 ต้น) การแสดงเมดเล่ย์ประกอบเพลงของนักเรียนในสังกัดอบจ.ภูเก็ต ละครตาวิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เต้นประกอบดนตรีของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครภูเก็ต ละครเวทีด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น เทศบาลเมืองป่าตอง และดนตรีจากโรงเรียนดนตรีสยามกลการ เสวนาเรื่องเทคโนโลยี ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA) และบริษัท ภูเก็ตพัมนาเมือง จำกัด (PKCD) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมจัดบูธนิทรรศการรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน (Phuket Say No To Foam)

ที่มา:https://www.facebook.com/phuketlimelight/posts/1700554439972890

ภาพ:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

image_4c7eb28 image_5e7a2db image_6a5dc23 image_6de4f06 image_7f39ad3 image_11f402e image_29ee9c6 image_393d720 image_770c823 image_5429b35 image_9250954 image_9299772 image_ac21c0d image_b987efc image_ba03bd3 image_cae52e0 image_e4c98a0 image_ee7293f

Related posts