สสจ.กระบี่ ร่วมจัดบูธกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.60 ณ ลานพระอาทิตย์ อบจ.กระบี่

image_bdab25d

สสจ.กระบี่ ร่วมจัดบูธกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.60 ณ ลานพระอาทิตย์ อบจ.กระบี่

     วันที่ 5 มิ.ย. 60 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ที่ลานพระอาทิตย์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีเด็ก เยาวชน ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกว่า 500 คน ซึ่งสสจ.กระบี่ ร่วมจัดบูธกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
     ด้วยในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก จึงจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ สวยงาม และยั่งยืนตลอดไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ขึ้น โดยจัดให้มีการแข่งขันวาดภาพระบายสี การประกวดเรียงความ การประกวดคำขวัญ การประกวดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพยนตร์สั้น การประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิดกระบี่วิถีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และการประกวดดนตรีร้องเพลงรักสิ่งแวดล้อม กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน เกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ที่จะร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่วิธีเรียนรู้ในการอนุรักษ์ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชน
ที่มา:http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6006050010021
ภาพ:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่image_1ce6004 image_2c7d473 image_3b878f1 image_43dfa5c image_975dbbd image_6335caa image_5437850 image_bdab25d image_c9e5df4 image_cf327f1 image_d4f0309 image_da9224e image_dd72002

Related posts