กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563

env261162-1

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562

👩 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 มาเป็นประธานเปิดการประชุม

👩 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด 138 คน เนื่องจากสถานบริการสาธารณสุขมีความสำคัญ และมีบทบาทโดยตรงเกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของประชาชนการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ จึงมีความสำคัญ กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 จึงได้จัดการประชุมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาแกนนำในการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สถานการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกันในทุกจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 11

👩 โดยมีหัวข้อบรรยาย/ประเด็นแลกเปลี่ยน ได้แก่ สถานการณ์และทิศทางการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2563 /การยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม /การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย /การจัดการห้องน้ำห้องส้วม สิ่งปฏิกูล /การใช้งานโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อและการใช้งานโปรแกรมคาร์บอนฟรุตปริ้น /การพัฒนาระบบสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและสมดุลชีวิต /การประหยัดพลังงานทดแทน การพัฒนาระบบน้ำอุปโภค บริโภค/การพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย _การพัฒนานวัตกรรม GREEN&CLEAN Hospital และการขยายเครือข่ายสู่ GREEN Community รวมถึงการพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากนั้นร่วมอภิปราย. ตอบข้อซักถาม สรุปและปิดการประชุมโดยกลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

>>เอกสารการประชุม  https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1t7IQ_8ASTUifePuKayxWHrmgQYZHImIq

 

by..กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

Related posts