ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563

kn7-8nov-48

วันที่ 7-8 พ.ย. 2562

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 จัดโดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์อนามัยที่11 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ รีสอร์ทแอนโฮเทล อำเภอขนอม  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้างานยุทธศาสตร์ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 รวมกว่า 80 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างข้อตกลงร่วมดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ กลไกการขับเคลื่อน และกําหนดแนวทางการสร้างนโยบายสาธารณะของระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 มีนายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11

โดยทิศทางการดำเนินงานภาพรวมของกระทรวงฯ เน้นให้ความสำคัญกับประเด็นการดำเนินงาน

1.โครงพระราชดำริ และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพระองค์

2.ความมั่นคงทางสุขภาพ>>เน้นความรอบรู้HL/เด็กไทยสุขภาพดี/LTC/ภัยคุกคามสุขภาพ

3.การจัดบริการมีคุณภาพ

4.เทคโนโลยี&นวัตกรรม

5.การบริการจัดการที่ดี

นอกจากนี้ในภาพของกรมอนามัย ได้ รมช.ดร.สาธิต เข้ามาดูแล ประเด๋นงานสำคัญที่เน้นเพิ่มเติมคือ

>>>คนไทยสุขภาพดี ในสิ่งแวดล้อมปลอดภัย

>>>สุขภาพดีทุกกลุ่มวัย>>ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย

>>>โครงการวิวาห์สร้างชาติ/เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก/คนไทยสุขภาพดี(อาหาร/ออกกำลังกาย)

ในการนี้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมและผู้แทนทั้ง 7 จังหวัดในประเด็นการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในปี 2563 ซึ่งได้จัดทำข้อตกลงเบื้องต้นไว้ร่วมกัน และจะมีการพูดคุยเพื่อความชัดเจนและความก้าวหน้าต่อไปในระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 2562

 

ผู้ร่วมประชุม:ชัยณรงค์/กฤตธน

อ้างอิง:กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 จัดโดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งบประมาณ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

เครดิตภาพ:ทีมPR

เอกสารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563

>https://drive.google.com/open?id=1kim16on2yNGr8F2tl7hKgivfCliGaFlh

 

Related posts