ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

1548144990183

วันที่ 21-22 มกราคม 2562 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุม โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ และรพ/รพ.สต.ในพื้นที่

>>สาระสำคัญเพื่อทบทวนมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ สามารถเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นผู้ประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวม 72 คน

 ประมวลภาพกิจกรรม

Related posts