เอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

eha21_22j62

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข

ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562

ณ โรงแรมไดมอนด์ พล่าซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

1.ระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อม(NEHIS)

2.การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

Related posts