ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายฯ

a1

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมีทักษะความเชี่ยวชาญในการสนัสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติการป้องกันและเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
– ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของศูนย์อนามัยในการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายของกรมอนามัย ทั้ง 3ฉับ โดยรองอธิบดีกรมอนามัย
– ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ โดย ผอ.ศูนย์บริหารกฎหมายกรมอนามัย
– บรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติการป้องกันและเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และบทบาทหน้าที่ของศูนย์อนามัยต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมาย โดย ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
– บรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ที่ปรึกษาศูนย์บริหารกฎหมายกรมอนามัย
– อภิปราย “การพัฒนาระบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานวินิจฉัยอุทธรณ์และคณะอนุกรรมการตาม พรบ. การสาธารณสุข โดย ศูนย์บริหารกฎหมาย
– บรรยาย “แนวคิดและมุมมองต่อการดำเนินงาน ตาม พรบ.ทั้ง3 ฉบับ โดย อ.พิษณุ แสนประเสริฐ ที่ปรึกษากรมอนามัย
– แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค พรบ. ทั้ง3 ฉบับ โดย อ.พิษณุ แสนประเสริฐ ที่ปรึกษากรมอนามัย

<นางสาวเกศรา วัฒนสมัย >

 

Related posts