แบบประเมินรับรอง EHA 2018-2019

eha
  1. ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร

1.1การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร (รหัสการรับรอง EHA : 1001)

1.2 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด(รหัสการรับรอง EHA : 1002)

1.3การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (รหัสการรับรอง  EHA : 1003)

  1. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

2.1การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)) (รหัสการรับรอง EHA : 2001)

2.2การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น)(รหัสการรับรอง EHA : 2002)

        2.3การจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด (รหัสการรับรอง EHA : 2003)

  1. ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล(รหัสการรับรอง EHA : 3000)

3.1 ด้านการจัดการส้วมสาธารณะ (รหัสการรับรอง EHA : 3001)

3.2 ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล(รหัสการรับรอง EHA : 3002)

  1. ด้านการจัดการมูลฝอย

4.1 ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป (รหัสการรับรอง EHA : 4001)

4.2 ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ(รหัสการรับรอง EHA : 4002)

4.3 ด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน(รหัสการรับรอง EHA : 4003)

  1. ด้านการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (รหัสการรับรอง EHA : 5000)
  1. ด้านการจัดการเหตุรำคาญ (รหัสการรับรอง EHA : 6000 )
  1. ด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รหัสการรับรอง EHA : 7000)
  1. ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ( รหัสการรับรอง EHA : 8000)
  1. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย( รหัสการรับรอง EHA : 9000 )

9.1 การออกข้อกำหนดของท้องถิ่น (รหัสการรับรอง EHA : 9001)

9.2 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง ( รหัสการรับรอง EHA : 9002)

9.3 การออกใบอนุญาต (รหัสการรับรอง EHA : 9003)

9.4 การออกคำสั่งทางปกครอง(รหัสการรับรอง EHA : 9004)

9.5 การเปรียบเทียบปรับและการดำเนินคดี (รหัสการรับรอง EHA : 9005)

Related posts