การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

con13-14

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้าสู่มาตรฐานและเป็นไปตามกฏหมายกำหนด เขตสุขภาพที่ 11

ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561

ตาลคู่ บีช รีสอร์ท ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

13 พ.ย. 2561

เวลา

กำหนดการ

09.00-10.00 น. ลงทะเบียน
10.00-12.00 น. บรรยาย สรุปสถานการณ์การดำเนินงาน ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่11

โดย ดร.ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

โดย นพ.วินัย ตันติธนพร  นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่11

13.30-14.30 น. ชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitals

โดย ดร.ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

เอกสารประกอบ..

1.นำเสนอภาพรวมGREEN/มูลฝอยติดเชื้อ/Active Com.

2.แบบรายงานชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี2562

3.แบบฟอร์ม KPI Template GREEN&CLEAN Hospital

4.Food Safety

4.1สรุปการส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ปี พ.ศ.2560

4.2หนังสือคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  (Food Safety Hospital) พิมพ์ครั้งที่ 3

5.อาชีวอนามัย

5.1list GREEN & CLEAN Hospital verygood.+OHS_RAH

5.2เกณฑ์มาตรฐาน รพศ.รพท 61

5.3แบบ OSH รพศ.ปี61

5.4เกณฑ์มาตรฐาน รพช. 61

5.5แบบ OSH รพช.ปี61

โดย น.ส.กัญญาณัฐ  ใจห้าว  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เอกสารประกอบ..

1.แนวทางการดำเนินงานGREEN&CLEAN 62

1.1 Food safety

1.2 อาชีวอนามัย

2.แนวทางการดำเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูล62

3.แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ62

14.30-15.30 น. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

ชี้แจงการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

โดยนายกฤตธน พงศ์ธนากูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เอกสารประกอบ..

1.ไฟล์นำเสนอ

2.แนวทางการดำเนินงานจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง62

3.แนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุข62

3.1 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร

15.30-16.30 น. แลกเปลียนเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

โดย ทีมหัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง 7 จังหวัด

17.00-19.00 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในบทบาทชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคใต้ตอนบน

โดย นายสาโรช ไตรบุญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ประธานชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคใต้ตอนบน)

19.00-22.00 น. รับประทานอาหารเย็นและงานเลี้ยงสังสรร

14 พ.ย. 2561

เวลา กำหนดการ
08.30-09.30 น. ระดมสมองและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนา อสม.เชียวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่11

โดย ดร.ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

เอกสารประกอบ..

1.ร่างแบบประเมิน อสม.ดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

2.ร่างเกณฑ์ อสม.นคร

3.ร่างเกณฑ์ อสม.ภูเก็ต

4.ร่างเกณฑ์ อสม.กระบี่

5.ร่างเสนอพี่นฤมล

6.เอกสารประกอบข้อเสนอพี่ต้อย

09.30-11.30 น. ระดมสมองและกำหนดแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่11 ตามบริบทของพื้นที่ อันดามันและอ่าวไทย

โดย ทีมงาน สสจ.ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย

11.30-12.00 น. นำเสนอแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่11 ตามบริบทของพื้นที่ อันดามันและอ่าวไทย

โดย ผู้แทนทีมงาน สสจ.ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. อภิปรายทั่วไปและตอบข้อซักถาม
สรุปและปิดประชุม

Related posts