ติดตามเยี่ยมเสริมพลังโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

486906

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับ สสจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะฯ โดยเน้นประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการให้บริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ในเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช เพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางและเติมเต็มการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการต่อพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการโรงเผาขยะติดเชื้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากยุทธศาสตร์จังหวัด พร้อมให้บริการหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงและรองรับการจัดการของเสียจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ของทางมหาวิทยาลัย  ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการกำจัดขยะทั่วไปและติดเชื้อที่นำไปจัดการที่โรงเผาขยะซึ่งมีกำลังการกำจัดขยะประมาณ 10 ตัน โดยมีขยะทั่วไปประมาณ 3-4 ตัน/วัน และขยะติดเชื้อเดือนละ 4 ตัน

Related posts