โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและถ่ายทอดแผนกลยุทธการดำเนินงานฯ

481755

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและถ่ายทอดแผนกลยุทธการดำเนินงาน

ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่11 ปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561
ณ เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561
เวลา 10.00 น. – 10.45 น. – ลงทะเบียน
เวลา 10.45 น. – 12.00 น. – กล่าวเปิดการประชุม(คำกล่าว) /บรรยายแนวคิดกลยุทธการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดย นพ.วินัย ตันติธนพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 14.30 น. – นำเสนอรายละเอียดตัวชี้วัดในการดำเนินงานรายกลุ่มวัย ๆ ละไม่เกิน10 นาที

 1. วัยแม่และเด็ก
 2. วัยเรียน
 3. วัยรุ่น
 4. วัยทำงาน
 5. วัยผู้สูงอายุ
 6. อนามัยสิ่งแวดล้อม
 7. ทันตสาธารณสุข

เวลา 14.30 น. – 16.00 น. – นำเสนอเรื่องเล่าความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2561  จังหวัดละไม่เกิน 10 นาที

 1. จังหวัดกระบี่ กลุ่มวัยรุ่น อ.หนือคลอง(*ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม)
 2. จังหวัดระนอง กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม อ.เมือง(*ไม่ได้นำเสนอ)
 3. จังหวัดพังงา กลุ่มวัยแม่และเด็ก อ.กะปง
 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มวัยผู้สูงอายุ อ.ชะอวด
 5. จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มวัยรุ่น อ.ตาขุน
 6. จังหวัดภูเก็ต กลุ่มวัยทำงาน อ.กะทู้(*ไม่ได้นำเสนอ)
 7. จังหวัดชุมพร กลุ่มวัยเรียน อ.ปะทิว(*ไม่มี File ประกอบการนำเสนอ)

เวลา 16.00 น. – 18.00 น. – ประชุมกลุ่มเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จร่วมกัน (Action plan Road map) การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 (ตามอัธยาศัย)  โดยวิทยากรประจำกลุ่ม นักวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 11(ใบงาน)
เวลา 18.30 น. – 21.00 น. – รับประทานอาหารเย็น ร้องเพลง สันทนาการ (ประชุมกลุ่มตามอัธยาศัย)

วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2558
เวลา 08.30 น. – 10.00 น. – ประชุมกลุ่มเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จร่วมกัน (Action plan Road map) การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 (ตามอัธยาศัย)  โดยวิทยากรประจำกลุ่ม นักวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 11
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. – ภาคีเครือข่าย กลุ่มวัย นำเสนอเงื่อนไขและปัจจัยแห่งความสำเร็จ และ Action plan road map กลุ่มวัยละไม่เกิน 10 นาที

 1. วัยแม่และเด็ก
 2. วัยเรียน
 3. วัยรุ่น
 4. วัยทำงาน
 5. วัยผู้สูงอายุ
 6. อนามัยสิ่งแวดล้อม(pdf/ppt)

– ร่วมร้องเพลงเทิดพระบิดา
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. -รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 18.30 น. – เดินทางกลับ

Related posts