เอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

eha21_22j62

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตส…

Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

con13-14

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้าสู่…

Read More

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและถ่ายทอดแผนกลยุทธการดำเนินงานฯ

481755

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและถ่ายทอดแผนกลยุทธการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพและอน…

Read More