วารสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11(ปีที่1 ฉบับที่2)

vol1-2novjpg_page1

วารสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11                      …

Read More

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563

env261162-1

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 👩 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนิน…

Read More

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563

kn7-8nov-48

วันที่ 7-8 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงา…

Read More

วารสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11(ปีที่1 ฉบับที่1)

vol1-1oct_page_01

วารสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11                      …

Read More

ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

1548144990183

วันที่ 21-22 มกราคม 2562 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุม โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุ…

Read More

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม(Environmental Epidemiology)

26281118

วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ…

Read More

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561

25261118

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561  เจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒ…

Read More

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา (ร่าง)กฎกระทรวงฯ

231118-1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพั…

Read More

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินฯ

222311181

วันที่ 22-23 พ.ย.2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุ…

Read More

เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จ.ระนอง

499813

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมเยี่ยมติดตามการดำเนิน…

Read More