ความชาญฉลาดของชุมชน…เทศบาลเมืองดอนสัก

bpm7

การบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสังคมด้านการดูแลสุขภาพในตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนา…

Read More

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ.พังงา

png1

>>>>การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนในชุ…

Read More