ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม(Environmental Epidemiology)

26281118

วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ…

Read More

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561

25261118

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561  เจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒ…

Read More

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา (ร่าง)กฎกระทรวงฯ

231118-1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพั…

Read More

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินฯ

222311181

วันที่ 22-23 พ.ย.2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุ…

Read More

เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จ.ระนอง

499813

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมเยี่ยมติดตามการดำเนิน…

Read More

ร่วมงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี ๒๕๖๑ (World Toilet Day ๒๐๑๘)

1542699595084

–>วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นค…

Read More

อบรมหลักสูตรทางออกทางรอดกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

1542698728705

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่งานอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรทางออกท…

Read More

ศูนย์อนามัยที่11จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

knom1

วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่11 จัดประชุมเชิงป…

Read More