จันทร์. ก.ย. 28th, 2020

สายใยอุ่นไอรัก @ อ.กะปง จ.พังงา

4 min read
timeline_20181205_220123

https://www.youtube.com/watch?v=OsV-4RotDU8&feature=youtu.be

การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กที่ดี ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย” ภายใต้การบริหารจัดการและผลลัพธ์ การขับเคลื่อนสู่ “อำเภอจัดการสุขภาพด้านแม่และเด็ก” (แนวคิด การสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย) เครือข่ายสุขภาพอำเภอกะปง ได้ดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กทั้งในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามกระบวนการคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (ซึ่งเดิมเป็นมาตราฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว) โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยบริการแม่และเด็กในสถานบริการสาธารณสุข มีดำเนินงานทั้งเชิงรับในสถานบริการสาธารณสุข และเชิงรุกในชุมชน เน้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น โดยเน้นความต้องการของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเป็นหลัก ในการวางแผนดำเนินงานและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน โดยยึดหลักแนวคิดที่เน้นการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่ยั่งยืน

More Stories