พฤหัส. ก.พ. 20th, 2020

ความสำคัญของการฝากครรภ์

10 min read
758

การฝากครรภ์

การฝากครรภ์ (Antenatal care ) คือการไปพบแพทย์/สูตินรีแพทย์หรือบุคคลากรทางสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เพื่อดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มารดาและทารกในครรภ์มีความสมบูรณ์มากที่สุด มารดาสามารถคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย ทารกมีสุขภาพแข็งแรงดี และหากตรวจพบความผิดปกติระหว่างฝากครรภ์ แพทย์/บุคคลากรทางสาธารณสุขสามารถรักษาหรือให้คำแนะนำที่สมควรกับมารดาได้

 

 

การฝากครรภ์ที่ดีมีคุณภาพ : ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์

การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์มีความสำคัญเพราะเป็นการค้นหาภาวะเสี่ยงด้านมารดา ที่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การฝากครรภ์อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดแก่ ทารกในครรภ์ท าให้มารดาและทารกมีสุขภาพแข็งแรง จึงควรพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์

758

%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a0

ความสำคัญของการฝากครรภ์

การฝากครรภ์มีความสำคัญมาก การตั้งครรภ์แม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่จะมีความเสี่ยงอยู่ในตัวเอง สตรีตั้งครรภ์ไม่มีใครไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติหรือเกิดอันตรายจากการตั้งครรภ์ทั้งกับทารกในครรภ์และ/หรือกับตัวสตรีที่ตั้งครรภ์เอง แม้ว่าสตรีส่วนใหญ่ที่ตั้งครรภ์สามารถคลอดบุตรได้ปกติ แต่บางครั้งคาดเดาไม่ได้เลยหากเกิดตกเลือดหลังคลอดหรือเกิดน้ำคร่ำอุดหลอดเลือดที่ปอดที่สามารถทำให้มารดาถึงกับเสียชีวิตได้ แพทย์จึงแบ่งสตรีตั้งครรภ์เป็น “กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงต่ำ” และ “กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง”

สตรีกลุ่มตั้งครรภ์ความเสี่ยงต่ำ คือ สตรีตั้งครรภ์ที่ “ต้องไม่มี” สิ่งต่อไปนี้อย่างน้อย ข้อใดข้อหนึ่งได้แก่

 • เคยมีทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือทารกเสียชีวิตแรกเกิดภายใน 1 เดือน
 • เคยแท้งบุตรตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปติดต่อกัน
 • เคยคลอดบุตรน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม
 • เคยคลอดบุตรน้ำหนักตัวมากกว่า 4,000 กรัม
 • มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์หรือเคยเข้ารับการรักษาด้วยภาวะครรภ์เป็นพิษ
 • เคยผ่าตัดอวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์เช่น ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก ผ่าตัดปากมดลูก ผ่าตัดคลอดบุตร
 • ตั้งครรภ์แฝด
 • สตรีตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 17 ปีหรือมากกว่า 35 ปี
 • มีเลือดออกทางช่องคลอดขณะตั้งครรภ์
 • มีก้อนในอุ้งเชิงกราน
 • สตรีตั้งครรภ์เป็นโรคเบาหวาน โรคไต หรือโรคหัวใจ
 • สตรีตั้งครรภ์มีการใช้สารเสพติดต่างๆ
 • สตรีตั้งครรภ์มีกรุ๊ปเลือดหายากคือ กรุ๊ป Rh negative (Rhesus factor negative)

สตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง คือ กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ที่ “มีโรคหรือมีความผิดปกติต่างๆ” ดังที่กล่าวอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง

การฝากครรภ์จะเป็นการค้นหาโรค/ภาวะที่อาจมีผลกระทบต่อมารดาเองหรือมีผลกระทบต่อทารก เพราะภาวะบางอย่างหากค้นพบเร็ว แพทย์สามารถให้การรักษาได้หรือผ่อนหนักให้เป็นเบา หรือให้การระวังในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปได้เช่น หากตรวจพบมารดาติดเชื้อเอชไอวี จะมีการให้สตรีตั้งครรภ์รับประทานยาต้านรีโทรไวรัส (ยาต้านเชื้อเอชไอวี) เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อจากมารดาสู่ลูก หรือสตรีตั้งครรภ์มีการติดเชื้อซิฟิลิสโดยไม่มีอาการ สามารถให้ยากับมารดาเพื่อป้องกันไม่ให้ติดต่อไปที่ทารกในครรภ์ได้

 

ที่มา :

http://haamor.com/th

https://th.theasianparent.com