จันทร์. เม.ย. 6th, 2020

โครงการประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการห้องคลอด

6 min read
timeline_20170223_123351_0

Cluster แม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดประชุมพัฒนามาตราฐานระบบบริการห้องคลอด  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

timeline_25600223_163022

 

timeline_20170223_123351_0

ประเด็น ; มารดาตาย
โดย สาเหตุหลัก คือกระบวนการคุณภาพ ห้องคลอดดังนี้
1 Early active detection
2 Early active management

Early Active Detection พบว่า
1 ทักษะ และเครื่อมือในการเฝ้าระวัง พบว่า ในภาพรวม เจ้าหน้าที่ มีศักยภาพเพียงพอ
2 ประเด็น work load พบว่า เกือบทุกแห่ง มีอัตรากำลังน้อย  ไม่เพียงพอในการให้บริการ ทำให้คุณภาพในการเฝ้าระวัง และแก้ไขภาวะเสี่ยงที่พบ จากเฝ้าระวังไม่ได้คุณภาพ นำไปสู่การ  Delay Management ในราย High risk
3 ด้านเครื่องมือ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง เพื่อ Early active Detection  พบว่ามีคุณภาพและเพียงพอ

Early Active Management
พบว่ามีประเด็นปัญหา ดังนี้
1 ระบบการดูแล High risk  ไม่ได้แยกส่วนเฉพาะ  สืบเนื่องจากระบบการจัดอัตรากำลังที่ไม่เหมาะสมตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
2 ระบบการแก้ไขภาวะวิกฤติของผู้ป่วยในการ set C/S  เพื่อช่วยชีวิต ยังมีปัญหา ในการบริหารจัดการ

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

Early Active Detection
@ ประเด็น work load  หาค่า work load เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   เพื่อแก้ไขปัญหา โดย ขอความร่วมมือ รพศ /รพท
– จำนวนผู้มาคลอด 3 เดือน ย้อนหลัง ตั้งแต่ เดือน ตค – ธค 59 พร้อมจำแนก ภาวะเสี่ยง
– อัตรากำลังพยาบาล ปฏิบัติงานห้องคลอดทั้งหมด  และจำนวนปฏิบัตืงาน ต่อวัน
– อัตรา กำลังนายแพทย์ ด้านสูติกรรม

Early Active management
– จำนวน ผู้ป่วยคลอด ที่มีภาวะ High risk. 3 เดือนย้อนหลัง  ตั้งแต่ ตค – ธค 59
– จำนวน Emergency  C/S
– ระบบการแก้ไขปัญหา Emergency C/S
-criteria. Emergency  C/S  โดยมอบคุณหมอจอม    สูติแพทย์ รพ มหาราช

ประเด็นอื่นๆ
1 ประเด็นการทำผลงานวิชาการ
2 กำหนด ใช้ไลน์กรุป service plan เป็นศูนย์ประสานงาน  พัฒนาระบบ เขตสุขภาพ
3 ศูนย์อนามัย ที่11 ออกแบบ การจัดเก็บข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์งาน  ให้แล้วเสร็จ ในสัปดาห์หน้า
4 ประเด็น พิจารณา การจัดตั้ง node เพื่อรองรับ หญิงคลอด ที่มีรัศมีห่างจาก รพศ /รพท ที่ต้องใช้เวลาเกิน 40 นาที

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น