อาทิตย์. เม.ย. 5th, 2020

Flow การให้บริการ ANC

2 min read

ผังขั้นตอนการให้บริการตามมาตรฐาน/ ANC รายใหม่

ผังขั้นตอนการลงทะเบียนบริการ  ANC รายเก่า

ผังการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผังการคัดกรองเบาหวานในขณะตั้งครรภ์

ผังแนวทางการประเมินภาวะโลหิตจางและการให้ยาเสริมธาตุเหล็ก

ผังการฉีด dT

ผังการให้สุขศึกษา Class I

ผังการให้สุขศึกษา Class II

ผังการคัดกรองธาลัสซีเมีย