อาทิตย์. เม.ย. 5th, 2020

มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก

5 min read
images

มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก

ช่วงเวลา 1,000 วันแรกเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งจะช่วยให้พวกเด็กๆ ได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เด็กๆ ที่ได้รับความเอาใจใส่ในด้านโภชนาการและการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพจากพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก จะมีแนวโน้มที่จะมีความพร้อมในการเรียนรู้ และพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางกายและพัฒนาการทางสมองของพวกเขา ช่วงเวลา 1,000 วันแรก เริ่มนับตั้งแต่การเกิดปฏิสนธิเรื่อยมาจนถึงอายุสองขวบ ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 3 ช่วง คือ

  1. ช่วงตั้งครรภ์ (270 วัน)
  2. ช่วงทารก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน (180 วัน) และ
  3. ช่วงเด็กเล็ก ตั้งแต่อายุ 6 เดือนจนถึง 2 ปี (550 วัน)

มันเป็นโอกาสสำคัญในการ “พัฒนาเด็กปฐมวัย” การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก สร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่พัฒนาการทางกาย อารมณ์ และสติปัญญา ของพวกเด็กๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และพัฒนาการทางด้านจิตใจ

ที่สำคัญที่สุดคือ บทบาทของพ่อแม่ และผู้ดูแลเด็ก ในการเข้าใจถึงสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพื่อให้สมองของพวกเขาได้รับการพัฒนาไปในทางที่จะช่วยให้พวกเขาได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กจำเป็นต้องเข้าใจว่าการพัฒนาสมองอย่างมีคุณภาพ และการพัฒนาอื่นๆ ของพวกเด็กๆ นั้น เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เกิดมาเลย