อาทิตย์. เม.ย. 5th, 2020

มาตรฐาน ANC

2 min read

คู่มือปฏิบัติงานการดูแลผู้ตั้งครรภ์  Click >>>  Download

มาตรการเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์   Click >>> Download

แนวทางตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน Click  >>> Download

แนวทางการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานในศูนย์อนามัยที่ 11 Click >>> Download

แนวทางการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Click >>> Download

โครงการลดภาวะการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด  โดยการสร้างเครือข่ายการดูแล Click >>> Download

แนวทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงไอโอดีนเกิน  Click >>> Download

แนวทางปฏิบัติการดูแลภาวะคลอดก่อนกำหนด (CPG Preterm)  Click >>> Download