เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส่ตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช

เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส่ตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช

ทางกองการเจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส่ตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช (ITA)ณ รร.เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมและความผูกพันในการป้องกันทุจริตของบุคลากรให้เข้มแข็ง
2.สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการพัฒนากำหนดนโยบายการป้องกันเเละสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส่ของหน่วยงาน
ซึ่งในส่วนของความโปร่งใสในปี63 ไม่เป็นชี้วัดของกรมอนามัยแต่ทุกหน่วยงานต้องทำเพื่อรวบรวมส่งในภาพรวมของกรมอนามัยส่ง ป.ป.ช. ซึ่งจากการทำสอบสอบถามปี62
@คะแนนIIT (คะแนนภาพรวมของกรมอนามัยโดยดูจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน มี5 ตัวชี้วัด)ซึ่งมีดังนี้
1.การปฏิบัติตามหน้าที่
2.การใช้งบประมาณ
3.การใช้อำนาจ
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ซึ่งคะแนนของศูนย์อนามัยที่11คะแนนรอบ5 เดือนแรกปี62 ได้คะแนน 81.33 และคะแนน5 เดือนหลังปี62ได้คะแนน91.27 ซึ่งมีส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่ต้องมีส่วนในบางขัอที่ต้องมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้มีถูกต้องในการทำงาน คือ ในส่วนของการใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ ต้องมีกระบวนการยืม/คืน พัสดุที่ขัดเจนและสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อได้ปฎิบัติในทางทิศทางเดียวกัน
@OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี2 ตัวชี้วัด 48 ประเด็น
ต้องขึ้นข้อมูลหน้าเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
1.การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
2.การป้องกันการทุจริต
ซึ่งขอมูลต้องเป็นปัจจุบันและอัพเดตสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันต้องร่วมกับทางกลุ่มงานไอทีในการอัพเดทข้อมูลหน้าเวปไซต์
ข้อมูลที่ต้องขึ้นหน้าเวปไซด์ให้เป็นปัจจุบันมี 48 ประเด็นงานดังนี้
1.โครงสร้าง
2.ข้อมูลบริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนการขับเคลื่อนงาน
5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.การประชาสัมพันธ์
8.Q&A
9.Social Network
10.แผนการดำเนินงานประจำปี
11.แผนการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือน
12.การปฏิบัติงาน
13.มาตรฐานการปฎิบัติงาน
14.มาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.รายงานผบการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17.E-Service
18.แผนการใช้งบประมาณประจำปี
19.รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.การประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25.นโยบายของบริหารทรัพยากรบุคลากร
26.การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารส่วนบุคลากร
27.หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรประจำปี
29.แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
30.ช่องทางดารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริการ
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39.แผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42.มาตรการเผยแพร่จ้อมูลต่อสาธารณะ
43มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
44.มาตรกรส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45.มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
46.มาตการป้องกันการรับสินบน
47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
48.มาตรการตรวจสอยการใช้ดุลยพินิจ
@EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(ผู้รับบริการ, เครือข่ายต่าง,ผู้รับจ้างทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)มี 3 ตัวชี้วัด
1.คุณภาพการดำเนินงาน
-การปฎิบัติงาน/ใช้บริการตามขั้นตอน
-การให้บริการเท่าเทียมกัน
-การใช้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา
-การให้ข้อมูลเท่าเทียมกัน
-การร้องขอให้จ่ายเพื่อแลกกับการอนุมัติ
-เพื่ประโยชน์ให้กับประชาชน
2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร
-การเผยแพร่ข้อมูลในหน่วยงาน
-เข้าถึงง่าย
-มีช่องทางชัดเจน
-มีช่องทางการรับข้อตชมในการบริการ
-มีช่องทางรับฟังคำติชม
-มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต
3.การปรับปรุงระบบงาน
-การปรับปรุงคุณภาพให้บริการ
-การนำเทคโนโลยีในการดำเนินงาน
-การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วในการปปรับปรุงการดำเนินงาน/ให้บริการ
-ความพยายามในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส

1 2 3 4 5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *