CLUSTER อำนวยการ

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ดาวน์โหลด

Read Me Leave comment

ตัวชี้วัดกลุ่มงาน อำนวยการ

ตัวชี้วัดกลุ่มงาน อำนวยการ
Read Me Leave comment

ตัวชี้วัดงานพัสดุ พ.ศ. 2563

Read Me Leave comment

ขั้นตอนในการถ่ายเอกสารอย่างถุกต้อง

ขั้นตอนในการถ่ายเอกสารอย่างถุกต้อง

ขั้นตอนการถ่ายเอกสาร 1. วางต้นฉบับที่จะถ่ายเอกสารคว่ำหน้าลงบนแผ่น […]

Read Me Leave comment

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานอำนวยการได้เข้าร่วมประชุม “โ […]

Read Me Leave comment

กลุ่มอำนวยการเปิดรับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง

กลุ่มอำนวยการเปิดรับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง

วันที 15 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มอำนวยการเปิดรับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ […]

Read Me Leave comment

Post ID: 230

วันที่ 15พฤศจิกายน 2562 >>กลุ่มงานอำนวยการ จัดกิจกรรมล้างส้ […]

Read Me Leave comment

เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช

เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช

วันที่27-29/11/62 ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรมความ […]

Read Me Leave comment

กลุ่มอำนวยการเปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

กลุ่มอำนวยการเปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

วันที 15 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานอำนวยการเปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง […]

Read Me Leave comment

เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส่ตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช

เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส่ตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช

ทางกองการเจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรค […]

Read Me Leave comment