DATA Management & KNOWLEDGE Management HPC11

กลุ่มงานทันตกรรม

 • ผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ขณะตั้งครรภ์ จากโรคติดเชื้อในช่องปาก  (ทพญ.ศศิธร บัณฑิตมหากุล) >>เปิด<<
 • การทำความสะอาดช่องปากในผู้สูงอายุ ที่มีอาการหลงลืม ซึมเศร้า หรือไม่ให้ ความร่วมมือ (ทพญ.สุดาพร  สมสถาน) >>เปิด<<
 • ภาวะกลืนลำบากและฝึกกล้ามเนื้อ (นางสาวชุติมา นวลสะอาด) >>เปิด<<
 • การดูแลช่องปากในผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง(นางสาวอันเรีย  เจ๊ะหวาง) >>เปิด<<
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยปากแห้งหรือเยื่อบุช่องปากอักเสบ(นางสาวพัชราภรณ์  ถือทอง) >>เปิด<<

กลุ่มงานวัยรุ่น

 • มะเร็งปากมดลูก (นางพจณา  โชโชล)  >>เปิด<<
 • โรคหลอดเลือดสมอง (นางกนกวรรณ  คุรพูล) >>เปิด<<
 • สอนก่อนคลอด (นางฑิมพิกา  บุญเรืองขาว) >>เปิด<<
 • วิธีทำ CPR ช่วยชีวิต (นางจิรภัทร อินทสาร) >>เปิด<<
 • สาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินวิเศษ(นางสายใจ โฆษิตกุลพร)  >>เปิด<<

 กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

 • องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (นายจาตุรัตน์  น่าสม) >>เปิด<<
 • ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีพลัง ด้วย OKRs (Objective and Key Result) (นางพรรณวิไล  เลิศไกร) >>เปิด<<
 • เทคนิคถ่ายภาพเทศกาลกลางคืน(นายณัฐพงค์  พันธุเสวี) >>เปิด<<
 • 10  ท่า  โพสถ่ายรูป (นางสาวจุรีรัตน์  ถูกต้อง) >>เปิด<<
 • ลิขสิทธิ์รูป เช็คก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัย (นางสาวกษมา สุวรรณธนะ) >>เปิด<<
 • วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี แบบไม่ต้องง้อช่างคอมฯ (นายสุทธินนท์  ศัลยคุปต์) >>เปิด<<
 • ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม (นายธชนรรทน์  ตั้งตรีตระกูล) >>เปิด<< 
 • สรุป 13 ข้อ สาระสำคัญจำง่ายๆ พ.ร.บ.คอมพ์ 60 (นางสาวลัลน์ณภัทร  ดีดาษ) >>เปิด<<

กลุ่มงานแม่และเด็ก

 • milk code (นางสาวปฏิญญา  ระเบียบเลิศ)  >>เปิด<<
 • เล่นตามวัยพาเด็กไทยเปลี่ยนโลก (นางสาวถาวร  พุ่มเอี่ยม) >>เปิด<<
 • ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ (นางสาววีรวรรณ  บุญวงค์) >>เปิด<<
 • นมแม่ (นางสาวอารี  สุขสวัสดิ์)  >>เปิด<<
 • สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด(นางสุวณีย์  จอกทอง) >>เปิด<<

งานวัยเรียน

 • สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด(นางสุวณีย์  จอกทอง) >>เปิด<<
 • กินอย่างไรให้มีรูปร่างสมส่วน(นางรัตนาภรณ์  ชุมจินดา) >>เปิด<<
 • การป้องกันเด็กจมน้ำ (นางจุฑามาศ  ศุภวิมุติ) >>เปิด<<
 • การทดสอบสมรรถภาพทางกายวัยเรียน(นายวินัย  ส้มแป้น) >>เปิด<<
 • อาหารบำรุงตับ(นางอรพรรณ  ภัคมนตรี) >>เปิด<<
 • Health Literacy เด็กไทยต้องรอบรู้(นายวันชัย  เยี่ยงกุลเชาว์) >>เปิด<<

งานวัยทำงาน

 • วัยทำงานสุขภาพดี ด้วยหลัก 4 อ. 2 ส. 1 ฟ. (นางนันทนาถ  ช่วยสกุล) >>เปิด<<
 • บอกลา “ออฟฟิศ ซินโดรม”(นางหทัยรัตน์  วีรนรพานิช) >>เปิด<<
 • เรื่องน่ารู้ เบาหวาน(นางปาณิศรา  กลั่นนิเวศน์) >>เปิด<<
 • การดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน (นางบำเพ็ญ   เขาทอง) >>เปิด<<
 • การดูแลรักษาเท้าใน ผู้ป่วย เบาหวาน(นายธีรพล  กิ่งรัตน์) >>เปิด<<

งานผู้สูงอายุ

 • การบริหารข้อเข่า พิชิตโรคเข่าเสื่อม (นางเบญจวัณ  มากนวล) >>เปิด<<
 • ปัสสาวะเล็ด (นางสาวพิมพ์พร  แซ่ลิ้ว) >>เปิด<<
 • ควันบุหรี่มือสอง (นางสาววันวิสา  เสถียรพันธ์) >>เปิด<<
 • การอบไอน้ำสมุนไพร (นางสาวพนิดา ชัยมุสิก) >>เปิด<<
 • ลูกประคบสมุนไพร (นางสาวบัวขวัญ  อุ่นเสียม) >>เปิด<<

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • อนามัยสิ่งแวดล้อมกับการดูแลสุขภาพ (นายชัยณรงค์  แก้วจำนงค์) >>เปิด<<
 • สุขภาพปลอดภัย แม้กด like Street Food (นายกฤตธน  พงศ์ธนากูล) >>เปิด<<
 • น้ำดื่มสะอาดควรเลือกอย่างไร (นางสาววรัญญ์ศิชา  พงศ์ธนากูล) >>เปิด<<
 • เหตุรำคาญ?? (นางสาวเกศรา  วัฒนสมัย) >>เปิด<<
 • ส้วมชั่วคราว ทำได้ง่าย ใช้ได้จริง(นางสาวกัญญาณัฐ  ใจห้าว) >>เปิด<<
 • ฝุ่นพิษ ภัยเงียบทำลายสุขภาพ(นางสาวจิราพร  เหมทานนท์) >>เปิด<<
 • ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์(นายโยธิน  บัวจันทร์ ) >>เปิด<<
 • Everyday Morning ชุด ไม้ประดับดูดสารพิษ1 >>เปิด<<
 • 22 มีนา…วันน้ำโลก >>เปิด<<
 • 22 เมษา…วันคุ้มครองโลก >>เปิด<<
 • 5 มิถุนา…วันสิ่งแวดล้อมโลก >>เปิด<<
 • 4 กรกฎา…วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย >>เปิด<<

งานเทคนิคบริการ

 • Immobilization Syndrome(นพ.รักษิต  พิศสอาด) >>เปิด<<
 • เรื่องไข้หวัดใหญ่​ (นพ.สมปราชญ์  จิตรศรีสวัสดิ์) >>เปิด<<
 • 3 พก เมื่อมาโรงพยาบาล (InfoGraphic) (นางสาวปริฉัตร  เฟื่องนวกิจ) >>เปิด<<
 • แพ้ยาหรือผลข้างเคียงของยา (InfoGraphic)(นางสาวสุดสวาทสวัสดิ์  ภูมิพันธ์) >>เปิด<<
 • ไม่อยากเป็นโรคกรดไหลย้อนควรทำตามนี้ (Motiongraphic)(นายวินัติ  เภอบางเข็ม) >>เปิด<<

งานผู้ป่วย

 • รู้ทันโรคความดันโลหิตสูง(นางสาวชนธิรา พูนขันธ์) >>เปิด<<
 • โรคเบาหวาน(นางสาวจุฑารัตน์  บุญญานุรักษ์) >>เปิด<<
 • โรคปอดอุดกันเรื้อรัง(นางเตือนใจ  แสงดารา) >>เปิด<<
 • การเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกวิธี (นางสาวิอายีซ๊ะ  สาและ) >>เปิด<<
 • การสวนล้างจมูก (นางสาวขนิษฐา  ภักดี)  >>เปิด<

งานอำนวยการ

 • เครื่องปรับอากาศ (นางสาวธัญญานุช  กาญจนหึง) >>เปิด<<
 • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (นางจินดา  สวัสดิภาพ) >>เปิด<<
 • เทคนิคการใช้งานและดูแลรักษารถยนต์ (นายสมโภชน์  อ้นทอง) >>เปิด<<
 • วิธีการดูแลเครื่องถ่ายเอกสารเบื้องต้น (นางสาววันนิสา   ทับเพชร) >>เปิด<<
 • ระเบียบงานสารบรรณ (นางอารีย์  นุ่นช่วย) >>เปิด<<