โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดกระบี่

ชื่อโรงพยาบาล เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล
รพ.ลูกเกิดรอด
แม่ปลอดภัย
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
รพ.สายใยรักฯ
กิจกรรมเด่น
Link Web
ผ่านครั้งที่ 1
ประเมินซ้ำ
ระดับทอง
 
1. กระบี่
ผ่านมาตรฐาน
ปี 2550
ผ่าน HPH พ.ร.พ
ผ่านมาตรฐาน
 
2. อ่าวลึก
ผ่านมาตรฐาน
13 สค.47
ผ่านมาตรฐาน
   
3. คลองท่อม
ผ่านมาตรฐาน
13 สค.47
ผ่านมาตรฐาน
ผ่านมาตรฐาน
 
4. ลำทับ
ผ่านมาตรฐาน
28 กย.50
     
5. เหนือคลอง
ผ่านมาตรฐาน
8 มค.50
     
6. เขาพนม
ผ่านมาตรฐาน
13 สค.47
ผ่านมาตรฐาน
   
7. เกาะลันตา
ผ่านมาตรฐาน
9 พค.50
     
8. ปลายพระยา
ผ่านมาตรฐาน
8 มค.50
     
 
โรงพยาบาล ซึ่งมี Website ของหน่วยงานและต้องการแสดง Link ที่หน้าจอนี้ <<กรุณาแจ้ง URL ของหน่วยงานมาที่กระดานสนทนา>> จักเป็นพระคุณยิ่ง