มี.ค. 27

การเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นส.ธาริน ณรงค์ทิพย์ ตำแหน่งแพทย์ชำนาญการ
นางวีรวรรณ บุญวงศ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

เม.ย. 18

พัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการเขต 11 เพื่อการพัฒนาอำเภอคุณภาพ

พัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการเขต 11 เพื่อการพัฒนาอำเภอคุณภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ส.ค. 22

แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การพยาบาลภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด

-ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง การพยาบาลภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด
-ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
เรื่อง การจัดทำวีดีทัศน์ เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และการฉีดอินซูลินด้วยตนเอง
ทางศูนย์ความรู้ เว็บไซด์ของศูนย์อนามัยที่11

 

ผลงานที่ผ่านมา
เอกสารแนบ

ภาคผนวก ประกอบด้วย
แผ่นพับ(ด้านหน้า)
เอกสารแนบ

แผ่นพับ(ด้านหลัง)
เอกสารแนบ

Pretest-Posttest
เอกสารแนบ

ข้อเสนอแนวคิด
เอกสารแนบ

 

ของ

นางสาววรางคณา ผดุงกิ่งตระกูล

พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

พ.ค. 25

แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต

ผลงาน ก แก้ไข 5 (1)

ผลงาน ข (2)

ผลงาน ข (2)

ของ

นางสาวกันยา   มังสาทอง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 1707

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 11  นครศรีธรรมราช   กรมอนามัย  

มี.ค. 15

การพัฒนาโปรแกรม Line Database Management สู่การจัดการความรู้ในพื้นที่เขต 11

การพัฒนาโปรแกรม Line Database Management สู่การจัดการความรู้ในพื้นที่เขต 11 

ม.ค. 12

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อทักษะ และความยั่งยืนในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อทักษะ และความยั่งยืนในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11

ดาวโหลด

 

ของ นางมยุรี บุญวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1731       

พ.ย. 12

พฤติกรรมการฝากครรภ์ และการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

พฤติกรรมการฝากครรภ์ และการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์

ที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสายใจ  โฆษิตกุลพร  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับชำนาญการ  ดาวน์โหลด

ก.ย. 18

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อทักษะและความยั่งยืนในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11

แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนวคิด/ วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

นางมยุรี บุญวรรณ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ

ก.ย. 18

การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโดยผ่านบัตรบันทึกกิจกรรมสุขภาพในคลินิก ผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโดยผ่านบัตรบันทึกกิจกรรมสุขภาพในคลินิก ผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  <<< ดาวโหลด >>>

 

 

นันทนาถ ช่วยสกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ก.ค. 18

การให้บริการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง

โครงการศึกษารูปแบบการให้บริการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อค้นหาบุคคลที่เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ

นันทนาถ ช่วยสกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

Older posts «