ต.ค. 15

การเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นส.ธาริน ณรงค์ทิพย์ ตำแหน่งแพทย์ชำนาญการ
นางวีรวรรณ บุญวงศ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

ดาวโหลดเอกสาร

ก.ย. 09

การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เขตสุขภาพที่ 11

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2559 เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) รูปแบบการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Studies) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปเขตสุขภาพที่ 11 2) การวางแผนการดำเนินงาน 3) การเยี่ยมติดตามและประเมินผล ประชากรเป้าหมายประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มคณะกรรมการประเมินมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ศูนย์อนามัยที่ 11 กลุ่มที่ 2 กลุ่มภาคีเครือข่ายการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ประกอบด้วย อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชน สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร การประชุม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และแบบประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

ผลการวิจัย พบว่า เขตสุขภาพที่ 11 ประกอบด้วย 7 จังหวัด มีอำเภอ จำนวน 74 อำเภอ มีอำเภอที่ผ่านการรับรองการดำเนินงานตามมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวน 51 อำเภอ ร้อยละ 68.9 และยังไม่ได้รับรองมาตรฐานจำนวน 23 อำเภอ ร้อยละ 31.1 ในปีงบประมาณ 2559 มีอำเภอที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ จำนวน 11 อำเภอ โดยมีระดับคะแนนรวม ระดับ 4 (61-80 คะแนน) ร้อยละ 36.4 และระดับ 5 (81-100 คะแนน) ร้อยละ 63.6 ตามลำดับ โดยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ ภาคีเครือข่ายขาดการจัดทำแผนงานบูรณาการร่วมกัน และทัศนคติ ทักษะ ความรู้เรื่องเพศศึกษาของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสื่อสารกับวัยรุ่นและเยาวชน ดังนั้น ภาคีเครือข่ายควรมีการร่วมรับรู้ข้อมูล สถานการณ์ และสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพแลให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ตรงตามสภาพปัญหาความต้องการของวัยรุ่นในชุมชน และควรมีการจัดให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาทั้งในสถานบริการ โรงเรียน และชุมชน

 

จุฬาวรรณ สุขอนันต์

 

>>>  อ่านต่อ  <<<

พ.ค. 08

การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็กในหญิงตงั้ครรภ์ ในเขตพื้นที่บริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11นครศรีธรรมราช

             วีรวรรณ บุญวงศ์ , ปฏิญญา ระเบียบเลิศ  และนิธิกานต์  สุภาพ

             การวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะโลหิต จางจากขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ ในเขตพื้นที่บริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประชากรที่ศึกษา เป็นสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ในคลินิกฝากครรภ์ ก่อน 20 สัปดาห์ และมี ภาวะโลหิตจาง จ านวน 30 ราย มีกิจกรรมในรูปแบบการเฝ้าระวัง ภาวะโลหิตจาง จ านวน  6 ครั้ง ตามเวลาที่นัดมา ฝากครรภ์ คือ ครั้งแรกที่มาฝากครรภ์   20 สัปดาห์ 26 สัปดาห์  31  สัปดาห์  36 สัปดาห์   และ  38  สัปดาห์  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก แบบสอบถามพฤติกรรมการรับรู้ภาวะโลหิตจางและด้านการปฏิบัติตัวในการรับประทาน อาหารและยาเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ แบบสังเกตหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางที่มารับ บริการที่แผนกฝากครรภ์ และแบบสังเกตการณ์ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะโลหิตจาง ของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  T-test ผลการศึกษาพบว่า

             หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังจากได้รับการดูแลโดยรูปแบบ การเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

             เป็นการพัฒนาระบบที่สามารถน าไปใช้ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดในหน่วยงาน  โดยการน าไป ประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่และความสอดคล้องของวัฒนธรรมชุมชนนั้นๆ ในการแก้ไขปัญหา โลหิตจางและ ภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์  ขณะคลอด  หญิงหลังคลอด ตลอดจนถึงทารกหลังคลอดที่กินนมแม่ หรืออาจ น าไปปรับใช้กับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์

 

>> อ่านต่อ<<

พ.ค. 01

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่มีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 11 A Model Development of the Elderly Care Quality in Health Regional 11

นางเบญจวัณ มากนวล,นางสาววันวิสา เสถียรพันธ์,นางสาวพิมพ์พร แซ่ลิ่ว
Benjawon Maknual, Wanvisa sathienpen, Pimporn Saeliw

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่มีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 11 กลุ่มตัวอย่าง พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 270 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรและแบบประเมินทักษะการวางแผนการดูแลอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
          ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่มีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 11โดยแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรแก่บุคลากร ระยะที่ 2 ฝึกปฏิบัติในชุมชนและวางแผนการดูแลอย่างต่อเนื่องและ ระยะที่ 3 สรุปและประเมินผลหลังการปฏิบัติ ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรโดยบทบาทของพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขพบว่า พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุข มีความรู้เฉลี่ยหลังการอบรมการใช้รูปแบบการดูแลสูงขึ้นกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(t=9.45;p-value<0.001) พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุข มีผลการประเมินการฝึกการวางแผนการดูแลอย่างต่อเนื่องในระดับดีและมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 84.50
          ข้อเสนอแนะ งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร คือการคืนข้อมูลสู่ท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนร่วมกับเครือข่ายในชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

 

>>>>>  อ่านต่อ  <<<<<<

มี.ค. 27

การเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นส.ธาริน ณรงค์ทิพย์ ตำแหน่งแพทย์ชำนาญการ
นางวีรวรรณ บุญวงศ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

เม.ย. 18

พัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการเขต 11 เพื่อการพัฒนาอำเภอคุณภาพ

พัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการเขต 11 เพื่อการพัฒนาอำเภอคุณภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ส.ค. 22

แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การพยาบาลภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด

-ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง การพยาบาลภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด
-ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
เรื่อง การจัดทำวีดีทัศน์ เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และการฉีดอินซูลินด้วยตนเอง
ทางศูนย์ความรู้ เว็บไซด์ของศูนย์อนามัยที่11

 

ผลงานที่ผ่านมา
เอกสารแนบ

ภาคผนวก ประกอบด้วย
แผ่นพับ(ด้านหน้า)
เอกสารแนบ

แผ่นพับ(ด้านหลัง)
เอกสารแนบ

Pretest-Posttest
เอกสารแนบ

ข้อเสนอแนวคิด
เอกสารแนบ

 

ของ

นางสาววรางคณา ผดุงกิ่งตระกูล

พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

พ.ค. 25

แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต

ผลงาน ก แก้ไข 5 (1)

ผลงาน ข (2)

ผลงาน ข (2)

ของ

นางสาวกันยา   มังสาทอง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 1707

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 11  นครศรีธรรมราช   กรมอนามัย  

มี.ค. 15

การพัฒนาโปรแกรม Line Database Management สู่การจัดการความรู้ในพื้นที่เขต 11

การพัฒนาโปรแกรม Line Database Management สู่การจัดการความรู้ในพื้นที่เขต 11 

ม.ค. 12

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อทักษะ และความยั่งยืนในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อทักษะ และความยั่งยืนในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11

ดาวโหลด

 

ของ นางมยุรี บุญวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1731       

Older posts «