ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จากแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี

B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม จากแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี ในช่วงเวลาที่กำหนด

A หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดจากแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี ในช่วงเวลาที่กำหนด

เครือข่ายบริการสุขภาพ B A อัตรา(100) ปี พ.ศ. ปี พ.ศ.
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.