ร้อยละของวัยทำงานอายุ อายุ มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงาน อายุ ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด

A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงาน อายุ มีดัชนีมวลกายปกติ

เครือข่ายบริการสุขภาพ B A ร้อยละ

© ศูนย์อนามัยที่ 11

ขับเคลื่อนโดย Yii Framework