จำนวนผู้สูงอายุ อายุ ปีบริบูรณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน

หมายเหตุ ::
ประเมินจากผู้สูงอายุไทย อายุ ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- เป็นทะเบียนแบบสะสม ไม่ว่าจะถูกประเมินปีใดสถานพยาบาลใดก็ตาม จะนำผลครั้งสุดท้ายที่ถูกประเมินมารายงาน (ทะเบียน Register)
- ตัดความซ้ำซ้อนและเชื่อมโยงประวัติด้วยเลขบัตรประชาชน 1 คนจะมีเพียง 1 record ด้วยเลขบัตรประชาชน
แฟ้มที่ใช้ในการประเมิน SPECIALPP รหัสที่ใช้ในการประเมิน คือ
- รหัส 1B1280 ติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน)
- รหัส 1B1281 ติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน)
- รหัส 1B1282 ภาวะติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน)
วันที่ประมวลผล :: 4 มกราคม 2561
เครือข่ายบริการสุขภาพ จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 1 ยังไม่ได้คัดกรอง
ติดสังคม(ADL 12-20) ติดบ้าน(ADL 5-11) ติดเตียง(ADL 0-4) รวม ร้อยละ