header
สิ่งแวดล้อม
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรราราช (10/1/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (9/1/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเร (6/1/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรี (6/1/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับภาคใต้ ณ หอประชุมวิทยาลัยพ (27/12/2562)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (24/12/2562)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมือง และการเสริมสร้างความรอบ (23/12/2562)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (20/12/2562)
  อ่านต่อ..