header
สิ่งแวดล้อม
  ประชุมปรึกษาหารือในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19ในสถานประกอบการศูนย์การค้า @ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ (9/3/2563)
  อ่านต่อ..
  ประชุมปรึกษาหารือในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19ในสถานประกอบการศูนย์การค้า @ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ (9/3/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการสาธิตการจัดทำหน้ากากผ้า และถ่ายทำวีดีอาร (6/3/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (5/3/2563)
  อ่านต่อ..
  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒ (3/3/2563)
  อ่านต่อ..
  ประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต. GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดภูเก (25/2/2563)
  อ่านต่อ..
  การรณรงค์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 จังหวัดภูเก็ต (7/2/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรราราช (10/1/2563)
  อ่านต่อ..