header
สิ่งแวดล้อม
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เยี่ยมประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา(Wate (3/7/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เยี่ยมติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (1/7/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม เยี่ยมติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร (29/6/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเตรียมความพร้อมของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต (28/6/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมงาน “อาหารริมบาทวิถี 4.0 ปลอดภัย ปลอดโรค” จังหวัดภูเก็ต (28/6/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมสำรวจและเฝ้าระวังติดตามการจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในพื้ (12/6/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เยี่ยมติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โควิด19 สำนักงานสาธา (5/6/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เยี่ยมติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคโควิด19 ตลาดศาลเจ้า จ.สุราษฎร์ธา (4/6/2563)
  อ่านต่อ..