header
วัยรุ่น
  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มารับบริการที่ศูนย์อนามัยที่ 11 จ (19/3/2563)
  อ่านต่อ..
  โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้โดยภาคีท้องถิ่น โดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ( p2h ) ลงพื้นที่อำเภอกะปง จ (13/3/2563)
  อ่านต่อ..
  วันที่ 11 มีนาคม 2563 จ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ร่วมเรียนรู้การทำหน้ากากผ้าด้วยตนเอง โดยก (11/3/2563)
  อ่านต่อ..
  วันที่ 4 มีนาคม 2563 ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลนิธิแพธ ทูเฮลท์ p2h สนับส (4/3/2563)
  อ่านต่อ..
  วันที่ 3 มีนาคม 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมแลกเป (3/3/2563)
  อ่านต่อ..
  วันที่ 2 มีนาคม 2563 ภาคเช้า ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร มูลนิธิแพธ ทูเฮลท์ p2h สนับสนุนโดยบริษัท (2/3/2563)
  อ่านต่อ..
  วันที่ 2 มีนาคม 2563 ภาคบ่าย ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ มูลนิธิแพธ ทูเฮลท์ p2h สนับสนุนโดยบร (2/3/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น ลงพื้นที่เยี่ยมสุขภาพมารดาวัยรุ่น หลังคลอด (19/2/2563)
  อ่านต่อ..