header
วัยรุ่น
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ รพ.สต.บ้านบางมูลนาก ได้ดำเนินงานตามนโยบาย พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพ (6/2/2563)
  อ่านต่อ..
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมนิโลบล โรงแรมทวินโลตัส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ไ (4/2/2563)
  อ่านต่อ..
  ทีมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ร่วมประชุมวิชาการ จัดโดยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์อนา (9/1/2563)
  อ่านต่อ..
  วันที่ 9-10 มกราคม 2562 ทีมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบ (9/1/2563)
  อ่านต่อ..
  วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 4.30น - 8.00 น กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เข้าร่วมกิจกรรม ให้ทา (5/1/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ร่วมกิจกรรมกีฬาสายใยสัมพันธ์ และร่วมงาน sport night party Happy new year (27/12/2562)
  อ่านต่อ..
  วันที่ 25/12/62 เวลา 17.30-21.00 เจ้าหน้าที่ทีมวัยรุ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครมีการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายป (25/12/2562)
  อ่านต่อ..
  ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดชุมพร ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ วันที่ 25 ธันวา (25/12/2562)
  อ่านต่อ..