header
วัยเรียน
  เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข 2563 (18/2/2563)
  อ่านต่อ..
  เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข ประจำปี 2563 (3/2/2563)
  อ่านต่อ..
  การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 (21/1/2563)
  อ่านต่อ..
  การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเขตสุขภาพที่ 11(หมอน้อย ตชด.สร้างสุข) (21/1/2563)
  อ่านต่อ..
  ออกบูธจัดกิจกรรมทดสอบสมรถรรภาพทางกาย แก่นักวิ่งและประชาชนทั่วไป ณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (21/1/2563)
  อ่านต่อ..
  เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนและองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Heal (16/1/2563)
  อ่านต่อ..
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมด้านกิจกรรมทางกายสำหรับวัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11 (1/1/2563)
  อ่านต่อ..
  โครงการ กีฬาสีภายในสายสัมพันธ์ เล่นกีฬาและออกกำลังกาย (25/12/2562)
  อ่านต่อ..